اخبار

مرکز آموزش های مجازی دانشگاهیان
مرکز آموزش های مجازی دانشگاهیان
باهدف تعمیق بینش علمی و معرفتی راه اندازی گردید :
 
دروس ارائه شده :
-دوره تجوید و آوا شناسی قرآن کریم
-دوره جریان شناسی فکری ایران معاصر
-دوره جریان شناسی ضد فرهنگ ها
-دوره خانواده و تربیت
 
دروس قابل ارائه در آینده :
-دوره جریان شناسی ادبی
-دوره آموزشی زندگی هدفمند
-دوره مهارت های زندگی و ...
آدرس پست الکترونیکی : el@nahad.ir
آدرس سایت : http://un.nahad.ir/
تلفن : 84222384-84222374-021
بيشتر