اطلاعیه

طرح دانش افزایی و توانمند سازی استادان

طرح دانش افزایی و توانمند سازی استادان
به همت معاونت آموزش ودفتر هم اندیشی استادان ونخبگان نهادنمایندگی مقام معظم دانشگاه علوم پزشکی قزوین ودر راستای برگزاری طرح دانش افزایی و توانمندسازی استادان دوره اخلاق علمی و حرفه ای درروزهای دوشنبه برگزار می گردد.شایان ذکر است استاد مدعو در این جلسات استاد حسین سروقامت می باشند که مبانی اخلاق علمی و حرفه ای در حیطه های آموزش،پژوهش را درتاریخ های1/28-2/4-2/18و1396/2/25در سالن اجتماعات دانشکده پرستاری مامایی تدریس می نماید.
همچنین دوره تعلیم و تربیت اسلامی درروزهای پنجشنبه به تاریخ های2/7-2/21-2/28و1396/3/4 باتدریس آقای دکتر عبدالعظیم کریمی برنامه ریزی شده است.
اساتیدمحترم جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به معاونت آموزشی یادبیرخانه دفترهم اندیشی استادان مستقردرنهادرهبری مراجعه نمایند.
شماره داخلی نهادرهبری:      2300   
شماره داخلی معاون آموزشی:   2503  
 
 
امتیاز دهی