متون عمومي
نام ونام خانوادگی : محمدررضاشیخی

سمت : دبیر شورای هم اندیشی استادان و معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه

دانلود رزمه