متون عمومي
معرفی شورای هم اندیشی
دفتر هم اندیشی اساتید
با عنایت به جایگاه رفیع و بلند استادان در دانشگاه و لزوم بهرمندی هر چه بیشتر از ظرفیت های بالقوه و بالفعل آنان در جهت گره گشایی از مسائل فکری، فرهنگی جامعه از یک سو و رسالت های دینی، علمی و فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه از سوی دیگر، لذا شورای هم اندیشی استادان به منظور اهداف ذیل تأسیس گردیده است:
·         بستر سازی جهت بهره گیری از ظرفیت های استادان در حل معضلات و مشکلات فکری فرهنگی جامعه .
·         ایجاد تعامل فکری و فرهنگی در سطح اعضاء هیأت علمی دانشگاه.
·         توجه ویژه به جایگاه استادان و نخبگان دانشگاهی در فرهنگ سازی و جلب مشارکت کارشناسانه آنان برای ایفای نقش بهتر و بیشتر در تصمیم سازی ها برای مدیریت کلان کشور.
·         اهتمام جدی به نهضبت نرم افزاری و تولید علم و راه اندازی و حمایت از کرسی های نقد، نظریه پردازی و آزاد اندیشی و نشست های هم اندیشی.
·         تقویت ارتباط علمی و فرهنگی میان حوزه و دانشگاه در جهت تحکیم پایه های نظری و روش های کارکردی نظام.
·         برنامه ریزی و زمینه سازی جهت ارتقاء معرفت دینی و باورهای اسلامی استادان.
در حال حاضر جناب آقای دکتر محمدرضا شیخی(معاون دانشجوییفرهنگی) مسوولیت شورای هم اندیشی اساتید دانشگاه علوم پزشکی قزوین را عهده دار می باشد.